Mijlpalen

Studie en documentatie betreffende oude natuurlijke bosgebieden, 2010-2011

Bosstructuren en biotopen, 2010-2011

Studie en analyse betreffende vleermuizen, 2010-2013

Studie en analyse betreffende spechten, 2011-2013

Synthese en ontwikkeling van beschermingsconcepten, 2012-2013

Doorvoer van maatregelen voor het versterken van de ecologische functie van de bossen, 2012-2013

Informatie en publiciteit, 2010-2013


Uitnodiging
Download

Werfbord
Download

Graftenstudie
Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een studieopdracht gelanceerd met als bedoeling een actieplan op te stellen in functie van een gepast beheer van de graften. Graften zijn tegenwoordig immers aan achteruitgang onderhevig, onder meer door het ontbreken van geschikt beheer. Op de graften in Voeren komen verschillende vegetatietypen voor, zowel in de sfeer van bos, struweel, houtkant als soortenrijke graslanden. Verschillende van deze vegetatietypen zijn habitatwaardig. Daarnaast zijn graften tevens door hun gevarieerde structuur een zeer belangrijk leefgebied voor vele diersoorten (onder meer das, grauwe klauwier, hazelmuis). Ze vormen door hun gevarieerde structuur een ideaal lijnvormig landschapselement in het ecologische netwerk als dispersie element voor soorten zoals hazelmuis. De studie ging van start in maart 2011 en zal halfweg mei 2012 worden afgerond. Voor deze studieopdracht werd een stuurgroep samengesteld.

Werken aan poelen
Het Agentschap voor Natuur en Bos voorziet op haar eigen domeinen in de Veursvallei te Voeren het aanleggen van een aantal poelen en amfibievriendelijke veedrinkbakken en investeert ook in het verbeteren van het landbiotoop, dit voornamelijk ten gunste van de vroedmeesterpad. De locaties werden zodanig gekozen en onder meer afgestemd met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, zodat op termijn duurzame verbindingen tot stand kunnen worden gebracht, waardoor het leefgebied en dus ook de overlevingskansen voor de vroedmeesterpad worden vergroot. De aannemer die half december 2011 met de werken van start zal gaan, is de firma Van der Linden. De werken zullen vermoedelijk twee maanden in beslag nemen.

Excursie GEB Noorbeek-Altembroek 22 april 2012
Uitnodiging

  • Start cameraval onderzoek 1 november 2010 (tot 1 april 2011)
  • Startconferentie Habitat Euregio 7 juni 2011
  • Uitgave poster met visualisatie EMR natuurlandschap tijdens startconferentie
  • Lezing door Wouter Helmer ARK Natuurontwikkeling
  • Start serie artikelen in Dagblad De Limburger over wilde dieren 15 oktober
  • Euregionaal Platform
  • Plaatsing infopaneel bij Vaals 9 sept 2011
  • Uitgave folder over Drielandenpark Euregio MaasRijn dec 2011
  • Filmopnamen voor Dieren in Nesten 16 sept en 7 oktober

Op speurtocht in het drielandenpark
Vogels spotten
Lijkenprikkers

DE   |   FR   |   NLCONTACT   |   COLOFON