home

Tri-Country Park

Welcome to a beautiful and distinctive part of Europe: the Tri-Country Park. An area of scenic beauty, rich soils and cultural treasures, situated between the cities of Hasselt, Genk, Sittard-Geleen, Heerlen, Aachen, Eupen, Verviers, Liège and Maastricht. An area to be cherished. The term Tri-Country Park also refers to a unique platform for international cooperation: starting in 2001, nine parties from Belgium, Germany and the Netherlands have come together with the common goal of maintaining and strengthening nature,  always in relation to the surrounding urban areas.

News

GrensparkLimburg
Publieksverkiezing Mooiste natuurgebied van Nederland.

Persbericht 10 oktober 2016
Samenvatting GrensparkLimburg

en titel mist!

en content mist!

Events

Terugblik: Forum Natuur EMR / 11e Klever Treffen 28-30 april 2016

Met ca. 100 deelnemers uit de hele EMR was de bijeenkomst in de Mensa Academica in Aken een groot succes. Er werd niet alleen intensief gediscussieerd over actuele natuurbeschermingsmaatregelen, maar ook werd het NABU-Naturschutzstation Aachen officieel geopend door milieuminister Remmel van Nordrhein-Westfalen en werd de samenwerkingsovereenkomst voor het Drielandenpark ondertekend.

Forum Natuur werd georganiseerd door het Drielandenpark, NABU-Naturschutzstation Aachen en de gemeente Aken en was bedoeld voor iedereen die zich – beroepsmatig of als vrijwilliger – inzet voor natuurbescherming. En dat was precies het doel van de bijeenkomst, namelijk om alle betrokkenen bij elkaar te brengen om zo grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren.

Direct na het openingswoord door Markus Kremer, de nieuwe wethouder van Aken, ging milieuminister Johannes Remmel van Nordrhein-Westfalen, in op het grote belang van het grensoverschrijdende natuurnetwerk, met name voor de biodiversiteit. Minister Remmel noemde in dat verband een aantal problemen, zoals de stijgende grondprijzen, de gestaag dalende levensmiddelenprijzen en de intensivering van de landbouw. Hij verrichtte bovendien de officiële opening van NABU-Naturschutzstation Aachen. Dankzij subsidiëring van het station door de deelstaat Nordrhein-Westfalen en de gemeente Aken kunnen er nu mensen in dienst worden genomen die zich gaan inzetten voor natuurbehoud.

Ter onderstreping van het belang van deze samenwerking gaven vertegenwoordigers uit Limburg, Vlaanderen, de gemeente Aken en Städteregion Aachen het startschot voor intensievere samenwerking door ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst voor het Drielandenpark.

Na dit officiële gedeelte van het programma volgden er nog lezingen over diverse onderwerpen op het gebied van natuur. Er werd niet alleen gesproken over de inspanningen voor het behoud van de bever, vuursalamander en rode wouw, maar ook over grensoverschrijdende natuur- en soortenbeschermingsprojecten. De levendige gedachtewisseling tussen sprekers en deelnemers over maatregelen op het gebied van natuurbescherming kreeg een mooie aanvulling met de aansluitende excursies in de EMR.

De organisatoren Anja Brüll en Manfred Aletsee waren zeer tevreden over het evenement. “De overwegend positieve reacties maken duidelijk dat in de toekomst nog nauwere grensoverschrijdende samenwerking mogelijk is“, aldus Anja Brüll. “Daarbij zal de enorme inzet van alle vrijwilligers voor het behoud van de biodiversiteit in de toekomst extra ondersteuning krijgen dankzij de professionele activiteiten van het Naturschutzstation en het grensoverschrijdende netwerk“, vult Manfred Aletsee aan.
Gezien het succes van het Forum Natuur is het niet vreemd dat de organisatoren alweer nadenken over een vervolg op dit succesvolle evenement met verdere partners uit de Euregio.

Downloads:
VAN DER BROECK Toespraak ondertekening 3LP 20160429_NL.pdf
WALSKEN Welkomstwoord ondertekening 3LP 20160429_NL.pdf

Presentations (slides):
AletseeManfred_NatStatAC_EuRegionalProjects_2016.pdf
AletseeManfred_NatStatAC_Toad_web_2016.pdf
BrounsAnke_ARK_Megaherbivores_2016.pdf
CerffDietrich_NetworkGreen Border_2016.pdf
DalbeckLutz_BSDN_Beaver_web_2016.pdf
ForumNatureEMR_2016.pdf
Grabski-KieronUlrike_UNIMuenster_Governance_EcologicalPlanning_2016.pdf
KleinmanCees_SOB_Bloesemlint.pdf
Klever_Treffen_History_2016
LeinerStefan_EuKom_BiodivStrategie_2016.pdf
ReuterGerhard_AVES_RedKiteEastbelgium_2016.pdf
SnethlageMarc_ECNC_Natura2000BiogeographicalProcess_2016.pdf

 

Projectforum "Landschap en groene infrastructuur"

Nieuwsbericht, 2 april 2015
Op 26 maart 2015 vond in het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap van België (Eupen) het eerste projectenforum van het Drielandenpark plaats, getiteld “Landschap en groene infrastructuur“. Meer dan 100 Belgische, Duitse en Nederlandse experten op het vlak van planning, natuurbescherming en regionale ontwikkeling en geïnteresseerden wisselden intensief van gedachten met elkaar en werden geïnformeerd over projecten in de Euregio Maas-Rijn (EMR).

Grensoverschrijdende regionale ontwikkeling, dorpswedstrijden en biotoopnetwerken – overal in de Euregio bestaan er spannende projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling en opwaardering van het landschap en de groene infrastructuur.  Tijdens drie sessies werden in totaal tien projecten voorgesteld.  De deelnemers hadden steeds de mogelijkheid vragen te stellen aan de referenten en tijdens de pauze over de voorgestelde initiatieven te discussiëren.  Bovendien konden ze informatie inwinnen over de thema’s en werkzaamheden van het Drielandenpark.  Voor de eerste keer werd in een ruimer kader eveneens het pas verschenen boek „Landschapsbeleid voor het Drielandenpark”, ondersteund met Europese ESPON-middelen, voorgesteld en overhandigd.

De hele dag was er een levendige uitwisseling tussen alle deelnemers waar te nemen, geïnspireerd door het aantrekkelijke kader in de lokalen van het Parlement.

Na het event werd met een glas euregionale cider afscheid genomen van vier leden van de projectgroep van het Drielandenpark, nl. Jan Houwen, Jacques Stein, Joseph Charlier en Robert Hagen. Een bijzondere dank voor hun jarenlang engagement!

De projectleidster van het Drielandenpark en het EMR-bureau beschouwen de grote interesse in het projectenforum als een belangrijk resultaat en voorwaarde voor het organiseren van een gelijkaardig event in de loop van volgend jaar. We hopen dan ook dat het projectenforum en de ontstane dynamiek bijdragen tot een vruchtbare en duurzame samenwerking in de EMR.

Download hier de presentaties.

...

Projects

Projects are started based on the guidelines laid out in the Development Plan. There are large, executive projects, such as Aquadra and Habitat, as well as smaller ones, such as the issuing of transboundary walking route maps and the connection of regional cycling networks. The role of the Tri-Country Park group in initiating these projects can be large, minimal, or even non-existent, as was the case with the Via Belgica project. Regardless, the project fits perfectly within the goals of the Tri-Country Park and deserves to be highlighted here.

Our current projects

Activiteitenverslag over de periode 2010 - 2013

Het Project Drielandenpark is een samenwerkingsverband tussen negen publieke partners uit Nederland, België en Duitsland, met inhoudelijk een logistieke steun van het Secretariaat-Generaal van de Benelux. Doel van het project is de open ruimte rond de MHHAL-steden (Maastricht - Hasselt- Heerlen - Aken en Luik) en de kleinere kernen in deze stadsregio te behouden, te ontwikkelen en duurzaam te beheren. Het gebied vormt het ‘groenehart van de Euregio’ en kent, op korte afstand van de grote steden, een enorme rijkdom aan cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische kwaliteiten.

Sinds de start van het project Drielandenpark in 2001 zijn er tal van grensoverschrijdende initiatieven en samenwerkingsverbanden ontstaan, tussen overheden, particulieren en vrijwilligersorganisaties. In veel gevallen heeft dat geleid tot concrete projectvoorstellen, die met of zonder Europese financiering werden en nog steeds worden uitgevoerd. Het samenwerkingsverband Drielandenpark heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een Euregionaal platform voor de aanpak van grensoverschrijdende problemen, kansen en nieuwe initiatieven op het gebied van landschap, water - en natuurbeheer, waar partners elkaar weten te vinden in een gemeenschappelijk en regelmatig samenkomend overleg en als een kweekvijver voor nieuwe grensoverschrijdende projecten.

In het Ontwikkelingsperspectief van oktober 2003 zijn de belangrijkste thema’s benoemd en per thema zijn een aantal beleidslijnen vastgesteld. Die thema’s en beleidslijnen zijn nog steeds actueel. Anderzijds zijn er sinds 2003 een aantal nieuwe ontwikkelingen en trends in de Euregio, Europa en/of wereldwijd die een keuze nodig maken van de onderwerpen die we de komende jaren in het Drielandenpark zullen oppakken.

Download het complete activiteitenverslag (PDF, 2MB)

DE   |   FR   |   NL   |   ENCONTACT   |   COLOPHON

Gebiedskaart

Flags at Tripoint Vaals

Border

Border between Moelingen and Voeren

Mount Saint Peter

Land of Herve

Mesch

view of the Meuse valley

Visitor centre

Visitor centre Roode Beek Schinveld

Heuvelland hay

Neubourg castle in Gulpen

Margraten Plateau

Keutenberg (Mount Keuten)

Voer area